De Hamburger Veermaster

1. Ick heff mol en Hamborger Veermaster sehn,
|: To my hooda! 😐
De Masten so scheef as den Schipper sein Been,
To my hoo da hoo da ho!

|: Blow boys blow for Californio,
There is plenty of Gold
So I’ve been told
On the banks of Sacramento. 😐
2. Dat Deck weur vun Isen,
Vull Schiet und vull Schmeer.
“Rein Schipp” weur den Käpten
Sin grötstet Pläseer.

3. Dat Logis weur vull Wanzen,
De Kombüs weur vull Dreck,
De Beschüten, de leupen
Von sülben all weg.

4. Dat Soltfleesch weur greun,
Un de Speck weur vull Moden.
Köm gäv dat bloß an
Wiehnachtsobend.

5. Un wulln wi mol seiln,
Ick segg dat jo nur,
Denn leup he dree vorut
Und veer wedder retur.

6. As dat Schipp weur so weur
Ok de Kaptein,
De Lüd for dat Schipp weurn
Ok blot schlangheit.

Posté on 14/01/2022 par CHRISTA BEHNKE
3 vues